Binnen de Beatrixkerk worden de volgende publicaties uitgegeven:

 • Wijkbrief
 • Wijkkompas

Door de Protestantse Gemeente Ede wordt het Kerkblad uitgegeven.

Dit blad geeft u alle informatie over kerkdiensten, activiteiten en wetenswaardigheden in Ede en daarbuiten.
Daarnaast wordt in het “Kerkblad” ruim aandacht besteed aan algemeen kerkelijke informatie;
U treft er tevens goede artikelen aan over uiteenlopende (actuele) zaken.
In de kolom BEATRIXKERK kunt u specifiek en wijk gerichte informatie lezen.
Het blad verschijnt elke 3 weken.
Voor een abonnement kunt u zich opgeven bij:
Het Kerkelijk Bureau, telefoon 612336.
Kopij voor het wijk nieuws kunt u inleveren bij de wijkpredikant of de wijk scriba, of rechtstreeks via
e-mail bij de redactie. De kopij moet aan enkele regels voldoen.


Regels voor het aanleveren van de kopij (opgesteld door de redactie)
 

 • Het is voor ons handig als iedereen het tekstverwerkingsprogramma Microsoft Word gebruikt.
 • Indien mogelijk de kopij niet in het e-mailbericht zèlf opnemen, maar als apart Word-document bijvoegen.
 • Voor de kopij het lettertype Arial 10 pt gebruiken.
 • Het helpt ons vergissingen te voorkomen als jullie in de bestandsnaam van de kopij aangeven
  voor welke wijk en welk kerkbladnummer de kopij bestemd is, bijvoorbeeld: kopij Beatrix nr 23.doc.
 • Ons kerkblad kent een rubriek Algemeen Plaatselijk en Algemeen. Willen jullie – indien van
  toepassing - duidelijk aangeven (bijvoorbeeld in de bestandsnaam) voor welke rubriek de kopij
  bestemd is?
 • Willen jullie zo weinig mogelijk tekstaccenten zoals vet, schuin, onderstrepen, andere lettergrootte
  en tabs gebruiken? Ook is het prettig voor ons als jullie de tekst in de tekstkleur ‘zwart’
  aanleveren en alleen ‘links uitlijnen’.
 • Om de tekst wat te verluchtigen mag in een enkel geval best een bijbehorend plaatje of foto
  meegezonden worden. Deze kunnen echter niet in kleur worden afgedrukt, dus zenden jullie
  ze dan mee als een plaatje of foto in een grijstint. Geeft dat problemen dan kunnen wij de
  kleurcorrectie voor jullie doen.
 • Wellicht ten overvloede: kopij s.v.p. uiterlijk vóór vrijdagmorgen 11 uur inleveren (jullie mogen
  ook eerder inleveren!). De tijd daarna hebben we hard nodig voor de compositie, redactie,
  correctie en het eventueel inpassen van nagekomen berichten. Op de zondag na de ‘inlevervrijdag’
  ligt het concept bij de drukker en zijn geen correcties meer mogelijk.
 • We vragen jullie de kopij per wijk tot ongeveer tot 2 à 3 kolommen van het kerkblad (ofwel
  circa 1000 woorden) te beperken. Daarbij kan het bijvoorbeeld helpen om het verslag van
  kerkenraadvergaderingen in het kerkblad zo beknopt mogelijk te houden. Maar verreweg de
  meesten houden zich keurig aan deze 2 à 3 kolommen en blijft er zodoende genoeg ruimte
  over voor algemene berichten.
 • Tenslotte: het is voor de lezers prettig als de zinnen niet te lang worden gemaakt. Willen jullie
  het gebruik van ‘moeilijke’ woorden zoveel mogelijk beperken of, als het niet anders kan, deze
  vergezeld laten gaan van uitleg?