'Happy Kids Club' (voor 8 t/m 12 jaar) - Op de 'Happy Kids Club' wordt geknutseld en worden veel spelletjes gedaan, maar ook uit de bijbel gelezen. De club komt iedere vrijdag bijeen van 18.30-19.30 uur. Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk om naar club te gaan, kom dan een keer bij ons kijken. Het clubjaar wordt gewoonlijk in mei afgesloten met een jeugdkamp.

'Stappen' (voor 12 t/m 18 jaar) - Op vrijdagavond van 19.30-22.00 uur kunnen jongeren tussen de 12 en 18 jaar naar 'Stappen'. De ene week wordt er een activiteit georganiseerd, de week erna wordt er catechese gegeven (zie ook onder Catechese). De activiteit vindt plaats in het Jeugdhonk in de Beatrixkerk, de catechese wordt bij de leiding thuis gegeven. 'Stappen' is een groep waarin vriendschap centraal staat en waar het elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen belangrijk is. Ons motto: 'Samen stap je verder'.

De catechese is een onderdeel van de Taakgroep Jeugd. Doelstelling is om jongeren vertrouwd te maken met bijbel, geloof en kerk; om hen te begeleiden naar een zelfstandige keuze voor Christus, zijn Kerk en Rijk en om elkaar te ontmoeten, naar elkaar te luisteren en elkaars geloofs- en levensweg te respecteren.
Vormen van catechese (bij voldoende belangstelling):

Intro- of snuffelcatechese (12- 14 jaar)
Deze komt op een doordeweeks uur bijeen bij de catecheet thuis. Er zijn twee blokken: één tussen Startzondag en Kerst en één tussen Kerst en Pasen. Er wordt 'gesnuffeld' aan het kerkgebouw, de symbolen, de voorwerpen en gebruiken. Ook wordt behandeld: de geschiedenis van onze kerk; opbouw van de eredienst; onze organisatie; het ontstaan van het Christendom in Ede; andere kerken en gemeenten in Ede. Onderdeel van de catechese is de ontmoeting met anderen, zoals een bezoek aan een moskee, aan het Leger des Heils of aan de synagoge in Arnhem.

Huiscatechese 'Stappen' (15 - 17 jaar)
Deze komt op een doordeweeks uur bijeen in de huiskamer van de catecheet of in de kerk. Er zijn twee blokken: één tussen Startzondag en Kerst en één tussen Kerst en Pasen. Naast het leerelement is ook ontmoeting en gezelligheid van belang. Je gaat tijdens de catechisatie dieper in op het geloof en wat dat voor jou betekent. Belangrijk aandachtspunt in deze is: Geloven vandaag de dag, moderne tijd, sociale media enz.

18+- kring (18 t/m 21 jaar)
Deze kring komt in overleg op een aantal zondagen na de dienst of op avonden door de week b jeen. Behandeld worden onderwerpen als kerk en geloof, de bijbel en haar betekenis vandaag, geloofsbelijdenissen, andere godsdiensten, de relevantie van geloven in het alledaagse leven, geloofsuitingen via sociale media. De deelnemers hebben verder een eigen inbreng van te behandelen onderwerpen. Belijdeniscatechese Belijdeniscatechese wordt gegeven door de wijkpredikant en is mogelijk in kringverband of via individuele gesprekken.

De reguliere kerkdiensten in de Beatrixklerk  (volgens het “ROOSTER KERKDIENSTEN GEREFORMEERDE KERKEN EN TABORKERK IN EDE”)  worden gefaciliteerd door het videoteam en het beamteam.
 
Taak videoteam:
- Regelen geluid tijdens kerkdienst.
- Bedient de camera’s voor het  rechtstreeks uitzenden van de dienst via internet.
- Maakt dvd’s van de dienst.
 
Taak beamteam:
- Maakt een PowerPoint-presentatie van de orde van dienst.
- Bedient de beamer tijdens de kerkdienst. 

De gemeenteleden ontvangen van de kerk een verjaardagsgroet. Deze worden door vrijwilligers in de wijk rondgebracht. Bij het overhandigen van de kaart wordt een bijdrage gevraagd voor het verjaardagsfonds. Periodiek wordt de opbrengst in de Wijkbrief vermeld. Uit de opbrengst van het verjaardagsfonds worden wijkgerichte activiteiten betaald; doop- en belijdenis- geschenken, onkosten voor het startweekend, de vergaderingen, koffie na de diensten etc. Mocht u de kaart of de collectant gemist hebben, u kunt uw 'dankbaarheid' ook in een envelopje met opschrift 'verjaardagsfonds' in de collectezak deponeren. Wij kunnen uw steun niet missen.

Wie zijn wij , wat doen wij en voor wie.

De activiteitengroep bestaat uit zes leden van onze wijkgemeente met ieder een eigen taak .

Onder verantwoordelijkheid van de Taakgroep Diaconie stelt de activiteitengroep zich tot doel het bevorderen van de geloofsbeleving en de mogelijkheid tot ontmoeting voor 65 plussers. Hiertoe wordt jaarlijks een activiteitenschema opgesteld met in principe vijf themamiddagen. Gastsprekers geven invulling aan het gekozen onderwerp en de bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag in de Beatrixkerk. Daarnaast wordt er in mei of juni een dagtocht georganiseerd waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd. Het jaar wordt afgesloten in de maand december met een kerstviering in de Beatrixkerk.

Voorafgaande aan een themamiddag wordt er een uitnodiging opgesteld en opgenomen in de wijkbrief en het kerkblad. Het jaarlijks opgestelde activiteitenschema kunt u terugvinden op de website van de Beatrixkerk.
Het bestuur van de activiteitengroep ouderen wijkgemeente Beatrixkerk bestaat uit de navolgende personen :
Dhr Evert Hoogendoorn Voorzitter
Vacant Secretariaat
Dhr Dick Peters Financiēn
Dhr Anne Hendriks Coōrdinator vervoer
Mw Jellie Willigenburg-Laanstra Gastvrouw
Mw Etteke Onnink-Laanstra Gastvrouw

U bent van harte uitgenodigd en welkom op de bijeenkomsten van de activitetengroep in de Beatrixkerk. Als u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen met Anne Hendriks, telefoon 0318-624416 of 06- 33920813.

Met een hartelijke groet en graag tot ziens op onze bijeenkomsten,
Evert Hoogendoorn telefoon 0318-637998
Email: ouderen@beatrixkerk.nl

In onze wijk zijn veel vrijwilligers actief in kerkenraad, diaconie, taakgroepen. Hier kan men alle roosters raadplegen die betrekking hebben op de activiteit, waar U zich voor inzet.

Onder voorbehoud van niet doorgegeven wijzigingen. 

Elke week wordt er kindernevendienst gegeven aan de kinderen van groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8 van de basisschool.

De kinderen verlaten de kerkzaal na aankondiging door de predikant en komen voor het dankgebed weer in de kerkzaal terug.

De kindernevendienst wordt geleid door een kerngroep, die de bestuurlijke taken op zich heeft genomen. Daarnaast werken enkele vrijwillig(st)ers mee.

Gebed is de basis van de christelijke gemeenschap.

De gemeente van de Beatrixkerk kan niet zonder gebed. Persoonlijk gebed, maar ook samen met andere gemeenteleden. 

Data:

- Maandag 21 december

- Maandag 4 januari 2021

- Maandag 18 januari

- Maandag 1 februari

- Maandag 15 februari

- Maandag 1 maart

- Maandag 15 maart

- Maandag 19 april

- Maandag 3 mei

- Maandag 17 mei

- Maandag 7 juni

- Maandag 21 juni

Van 19.15 uur tot 19.45 uur

Orde van dienst:

* Stilte

* Kaars aansteken  - God is bij ons

* Bemoediging en openingsgebed

* Bijbellezing * Lied uit het NLB

* Gebeden  - persoonlijk gebed en inkeer (in stilte of hardop uitgesproken)

* Voorbede voor:      

-   de wereld   

-   ons land

-   onze plaats

-   onze gemeenschap en leden van ons gemeenschap

-   onszelf en de mensen die ons omringen

* De gebeden worden beëindigd met het "onze Vader"

* Zegenbede

Gelieve uw eigen liedboek mee te brengen!

Koffie wordt geschonken in de ontmoetingsruimte.

Wat is een evensong?

Een evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk. Dit wordt meestal gezongen door het koor en daarom choral evensong genoemd. De dienst is vergelijkbaar met een Rooms-Katholieke of Lutherse vesper en mag door leken worden geleid.

De orde van een Evensong ligt grotendeels vast en is te vinden in het Book of Common Prayer.

Vaste onderdelen zijn:
    •de preces en responses (een aantal vaste verzen);
    •een of meer psalmen (die zingend worden gereciteerd);
    •twee bijbellezingen die worden afgesloten met de canticles (resp. het Magnificat, lofzang van Maria en het Nunc Dimittis, de lofzang van Simeon);
    •de geloofsbelijdenis;
    •verschillende responses (gezongen en gereciteerde gebeden
     waaronder het Onze Vader en het gebed van de dag);
    •twee anthems (uitgebreide toonzettingen van bijbelteksten);
    •enkele hymns worden in de evensong in samenzang gezongen.

Voor al deze onderdelen kan het koor putten uit een rijke bibliotheek van (overwegend) Engelse koormuziek uit vijf eeuwen.
Een preek maakt niet automatisch deel uit van de choral evensong, maar bij zondagse Evensongs is het wel vrij gebruikelijk.
Opmerkelijk aan een choral evensong is de combinatie van een ingetogen gebedsdienst met een veelvoud aan (soms uitbundige) muzikale vormen en stijlen. Zo is de organ voluntary aan het eind niet zelden een virtuoos stuk muziek.
Het is de combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor)muziek, ingebed in een eeuwenoud ritueel dat een choral evensong zo bijzonder maakt.

Voor uw agenda:

27 september, 20 december, 28 februari, 25 april en 27 juni zijn de volgende diensten.

 

 

 

Engelse traditie is hier een frisse kerkhit.

Evensong -Steeds meer mensen bezoeken de choral evensong, een Engelstalige kerkdienst met veel aandacht voor muziek. De evensong is populair bij orthodoxe protestanten, maar ook bij niet-gelovigen. 'Er is een enorme hunkering naar reflectie, naar verstilling.'

Het traditionele kerkbezoek op zondag neemt al jaren af, maar deze donderdagavond zit de Domkerk bomvol. Dat is de verdienste van de evensong, de uit Engeland overgewaaide kerkdienst in de vroege avond die wordt opgeluisterd met koormuziek. De evensong doet het goed in Nederland. In de jaren tachtig werden de eerste evensongs uitgevoerd: inmiddels zingen 150 koren in heel Nederland evensongs. Ze trekken jaarlijks duizenden bezoekers.

CHORAL EVENSONG IN DE UTRECHTSE DOMKERK MET HET KAMPEN BOYS CHOIR: EEN VOLLE KERK OP DONDERDAGAVOND. FOTO WERRY CRONE

Hoe komt dat? Wie zijn de mensen die een evensong bezoeken, waar zoeken ze naar, en wat vinden ze er? Die vragen probeert Hanna Rijken, verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam, te beantwoorden. "Schoonheid en spiritualiteit, dat zijn de twee kernwoorden", vertelt Rijken. "Men zegt vaak dat de evensong vooral populair is vanwege de mooie muziek, maar voor heel veel mensen bestaat de aantrekkingskracht juist uit rust en stilte. Er is een enorme hunkering naar reflectie, naar verstilling. Dat hangt wel nauw samen met de schoonheidservaring van de muziek, van de taal en van het kerkgebouw, maar die verstilling is minstens zo belangrijk."

Naar de kroeg

Rijken, die ook theoloog en musicus is, organiseert 'Evensong and Pub', een reeks evensongs in verschillende kerken in Utrecht, die steeds worden afgesloten met een bezoek aan de kroeg. Ze werkt voor haar postdoc-onderzoek samen met promovendus Kathryn King van de Universiteit van Oxford, die uitzoekt hoe het zit met de populariteit van de evensong in Engeland. Afgelopen week presenteerde het tweetal de voorlopige onderzoeksresultaten in de Lutherse Kerk in Utrecht, met aansluitend een evensong in de Domkerk. Ook de presentatie was volledig in Engelse stijl: tussen de sprekers door zingen de aanwezigen Engelse hymnes, compleet met orgelbegeleiding.

Een opvallende uitkomst van Rijkens onderzoek is dat de evensong ook populair is onder orthodoxe protestanten, die op zondag twee keer per dag naar de kerk gaan. Daarover heeft Rijken een hypothese. "Zondagmorgenvieringen draaien om bijbeluitleg, om het gesproken woord", legt Rijken uit. In het calvinistische protestantisme is een soort hunkering naar spiritualiteit die niet alleen met het gesproken woord wordt vervuld, maar ook via andere kanalen: rituelen, koorzang en gewaden. Dat is wat de mensen uit mijn onderzoek tijdens een evensong ervaren: door de stilte, de gewijde sfeer en de schoonheid voelen ze de aanwezigheid van God, het mysterie of het hogere."

De vaste structuur van een evensong bestaat uit psalmen, bijbellezingen, traditionele Engelse hymnes en gebeden. Elke bijbellezing wordt gevolgd door een door het koor gezongen 'Magnificat', de lofzang van Maria, en het 'Nunc dimittis', de lofzang van Simeon. Die liturgische vorm ontstond in de zestiende eeuw, tijdens de Engelse Reformatie en de oprichting van de anglicaanse kerk.

Die 'Engelsheid' geeft de evensong een extra dimensie, zegt Rijken. De taal is daarbij heel belangrijk. "Veel mensen geven aan dat het Engels bijdraagt aan de mystiek. Hoewel het volgens sommigen soms wel een beetje aanvoelt als Engelandje spelen."

Op het eerste gezicht lijken de Engelse en de Nederlandse evensongbezoeker sterk op elkaar: beiden zijn hoogopgeleid. In Nederland heeft ruim 90 procent minimaal een hbo-opleiding afgerond. Voor deze groep geldt dat de meerderheid ook nog eens een voorliefde heeft voor klassieke muziek: meer dan de helft zingt zelf in een koor en gaat regelmatig naar concerten.

De achtergrond van de Nederlandse evensongbezoeker blijkt wel een stuk gevarieerder dan die van de Engelse. Engelsen die naar de evensong gaan, hebben bijna allemaal een kerkelijke achtergrond, maar dat is in Nederland niet het geval: maar liefst een derde gaat nooit of zelden naar de kerk.

Is het niet een beetje vreemd dat een groeiende groep mensen naar een kerkdienst gaat zonder dat ze daadwerkelijk in God geloven?

Nee, zegt Jonathan Arnold, die in zijn boek 'Music and Faith: Conversations in a Post-Secular Age' onderzoek deed naar de relatie tussen muziek en religie. Arnold is priester in de anglicaanse kerk en professioneel zanger. Samen met Rijken leidt hij de evensong in de Dom. "Door de evensong kunnen mensen een klein beetje van het goddelijke ervaren, en dat is genoeg."

Volgens Arnold is de evensong een bijzondere vorm van geloofsbeleving, omdat alle zintuigen worden geprikkeld. "De evensong is iets waaraan je actief meedoet. Dat betekent meezingen, spreken, nadenken, maar ook goed luisteren naar de muziek. Voor veel mensen levert dat al een ontmoeting met het goddelijke op, ook wanneer de persoon in kwestie niet in God gelooft. Dat gaat als het ware vooraf aan het godsgeloof, aan doctrine en dogma's."

In Arnolds eigen leven gaan muziek en geloof altijd hand in hand. "Ze vormen voor mij een symbiose. God is voor mij niet alleen maar te vinden in de Bijbel. Hij is verweven in de gehele schepping, dus ook in muziek. Door te musiceren praktiseer ik mijn geloof, en versterk ik het tegelijkertijd."

Arnold moet erom lachen dat de eeuwenoude traditie van de evensong in Nederland wordt gezien als iets nieuws, iets fris. "Ik ben enorm verrast dat de woorden evensong en fris hier in dezelfde zin kunnen worden gebruikt."

Bas Roetman

Waar moet uw printaanvraag naar toe? Onze wijkgemeente regelt zelf het eigen drukwerk; daarvoor is het 'PrintBureau Beatrixkerk' opgericht. Aanvraag- en aanleverpunt is de coördinator van dit bureau; hij beoordeelt de printaanvraag en bepaalt (naar aanleiding van de oplage, het formaat, de nabewerking etc.) de verdere route: zelfdoen of uitbesteden. Zo nodig stuurt hij de aanvraag eerst naar een opmaakspecialist van de Taakgroep Communicatie.  De opdrachten worden zoveel mogelijk in grijstinten afgedrukt. In bepaalde gevallen kan een gedeelte (bv. een omslag) in kleur worden afgedrukt. Dus: printaanvragen, afdrukklaar en uitsluitend digitaal, indienen bij de coördinator van het PrintBureau: printbureau@beatrixkerk.nl.

In principe wordt er alleen op vrijdagmorgen geprint, dus aanvragen dienen tijdig ingediend te worden.

Onze vieringen worden 's zondags gehouden in de Beatixkerk, Beatrixlaan 54, ‘s ochtends  om 10.00 uur.
Extra diensten (Christelijke feestdagen, dank -en zangdiensten) worden op de website aangekondigd.
De liederen en de tekst van de lezingen worden in principe iedere zondag via een beamer geprojecteerd.
Wel is het raadzaam om een liedboek mee te nemen in geval van storingen.
Er is een ringleiding aanwezig voor mensen met een gehoorbeperking.

Ga naar boven