Kunstwerk van de 17 SDG’s in het stadskantoor van Utrecht naast het Centraal Station.

Sustainable Development Goals Sustainable Development Goals
   
Inleiding Introduction

Net als ieder ander bent u wereldburger en zijn wij vertegenwoordigd voor onze natie bij de Verenigde Naties in New York. In september 2015 heeft onze premier Mark Rutte in de vergadering van de VN toegezegd om de 17 duurzaamheid  doelstellingen na te streven. Evenals onze premier hebben vertegenwoordigers van 193 lidstaten dezelfde toezegging gedaan. In 2030 zullen dan ook de doelen geheel of gedeeltelijk gehaald zijn wereldwijd.
De 17  doelstellingen heten in het Engels de 17 Sustainable Development Goals, de 17 SDG’s. Vooraf aan het vaststellen van de 17 doelstellingen zijn overal in de wereld miljoenen mensen betrokken geweest. De doelstellingen zijn dan van onder op en niet van boven af door de Verenigde Naties goedgekeurd.

Just like everybody else, you are a world citizen and we are represented for our nation at the United Nations in New York. In September 2015, Prime Minister Mark Rutte promised in the UN meeting to pursue the 17 sustainability objectives. Like our prime minister, representatives of 193 member states have made the same commitment. In 2030, the goals will be achieved in whole or in part worldwide. The 17 objectives are the 17 Sustainable Development Goals, the 17 SDGs in English. Prior to establishing the 17 aims, all over the world millions of people were involved. The objectives were then approved bottom-up and not top-down by the United Nations.

 17&17

17&17

Het getal 17 was voor ons een uitdaging om hetzelfde getal te ontdekken in de bijbel. In de Nieuwe Bijbel vertaling van 2016, De Groene Bijbel, tellen wij 17 boeken in het Oude Testament van Jesaja tot en met Maleachi. Eigenlijk zijn het 16 boeken van profeten en het boek Klaagliederen. Daarom schrijven wij weleens 16+, 16 boeken van profeten en de + verwijzend naar het boek Klaagliederen. Dit laatste boek staat dwars op of ligt dwars tegenover de boeken van de profeten. Het boek Klaagliederen kiezen wij dan ook als eerste vooraf aan de andere 16 boeken.  The number 17 was a challenge for us to discover the same number in the Bible. In the New Bible translation of 2016, The Green Bible, we count 17 books in the Old Testament from Isaiah to Malachi. Actually, there are 16 books of prophets and the book of Lamentations. That is why we write 16+, 16 books of prophets and the + referring to the book of Lamentations. This last book is transverse to or opposite the books of the prophets. Therefore we select the book of Lamentations first, to come before the other 16 books.
   
Missionair project begint in Ede Missionary project begins in Ede
   
Wanneer wij de lezingen van het oecumenisch leesrooster van onze kerken volgen merken wij de boeken van de profeten op. Niet elke zondag is er een lezing uit de 17, maar elk boek komt meerdere keren of één keer in het leesrooster van drie jaar voor. Het lukt ons om bij elke lezing uit een profetenboek één of meerdere van de 17 SDG’s te verbinden. Wij hebben zelfs ontdekt dat bij welke lezingen men ook uit de bijbel neemt, er sprake is van SDG’s. Het is misschien gedurfd om op te merken dat de 17 SDG’s teksten uit de bijbelboeken oproepen. Tijdens de diensten in de kerken en gemeentes dienen de teksten uit de bijbel en de liederen die gezongen worden de 17 SDG’s. Wereldwijd, menen wij. Onze eigen ervaringen geven ons elke zondag weer de gelegenheid om Bijbelteksten te lezen en te overdenken waarbij de 17 SDG’s zich aandienen. Soms zelfs opdringen. Missionair is voor ons dienen, wederzijds dienen van bijbel en 17 SDG’s, van gemeente en samenleving; van kerk en wereld. As we follow the lessons of the ecumenical reading plan of our churches, we notice the books of the prophets. Not every Sunday there is a reading from the 17th, but each book appears multiple times or once in the three-year reading schedule. We are able to connect one or more of the 17 SDGs to any reading from a prophet book. We even discovered that at whatever lessons one takes from the Bible, there are SDGs. It may be daring to note that the 17 SDGs call up texts from books of the bible. During the services in churches and congregations, the texts of the Bible and the songs that are sung serve the 17 SDGs. Worldwide, so we believe. Every Sunday our own experiences give us an opportunity to read and consider Bible texts, with the 17 SDGs presenting themselves. Sometimes even forcing themselves upon us. To us missionary means service, mutual serving the bible and 17 SDGs, community and society; church and world.

Hoop in samenhang

Onze hoop is dat wij de samenhang van de 17 VN SDG’s en de 16+ boeken van de bijbel leren kennen om er vervolgens vanuit te leven en te geloven. Geloven in God die betrokken wil zijn bij mensen die goed doen, goede mensen durven te zijn. Hiertoe roepen de apostelen in hun boeken op in navolging van de Heer Jezus.  De bijbel als wel de 17 SDG’s openbaren voor mensen zoals wij de werkelijkheid zoals die geweest is, de ruwe en grove werkelijkheid van vandaag en het samen werken naar de doelen voor 2030. Voor ons is het dan ook Ora et Labora, Bid en Werk. De Heer Jezus Christus leefde in zijn tijd met de Bijbelboeken van toen, waarvan er velen in onze vertaling zijn opgenomen. In navolging van Jezus, leefden de apostelen met dezelfde profeten en dienden zij elkaar, hun gemeentes verspreid over de hele wereld van toen.

Hope in coherence

Our hope is that we get to know the coherence of the 17 UN SDGs and the 16+ books of the Bible to live and believe from it. Believing in God who wants to be involved in people who do good, who dare to be good people. To this end, the apostles exhort us in their books, in imitation of Lord Jesus. The Bible, as well as the 17 SDGs, disclose for people like us, the reality as it has been, today’s rough and coarse reality, and the working together towards the goals before 2030. For us, it is Ora et Labora, Prayer and Work. Lord Jesus Christ lived in his time with the Bible books of those days, many of which have been included in our translation. Following Jesus, the apostles lived with the same prophets and served each other, their congregations spread throughout the world of that day.

Een ruwe maar kleurrijke  SDG’s  Bijbel

Het is De Groene Bijbel van de Nieuwe Bijbelvertaling die overal met een groene streep teksten markeert die met duurzaamheid te maken hebben, er naar verwijzen en markeren. Wat zou het mooi zijn om de Nieuwe Bijbel of de Bijbel in Gewone Taal, de BGT van 2014,  in een uitgave met de 17 Sustainable Development Goals samen te stellen! Door in de bijbel de symbolen van de SDG’s op te nemen. Wij hebben het met het kleinste boek, de profeet Obadja, in de BGT gedaan. Dit geeft aan dit boek veel kleur.

Mevr. Marie José Eberson
&
Ds. Peter ’t Hoen
PKN krijgsmachtpredikant b.d.

Ede,  Zaterdag 4 maart 2017

 

A rough but colourfull SDSS's Bible

It is the Green Bible of the New Bible Translation, marking texts that have sustainability everywhere with a green dash, referring to and marking it. How nice it would be to put together the New Bible or the Bible in Ordinary Language, the BGT of 2014, in one edition with the 17 Sustainable Development Goals! By incorporating the symbols of the SDGs throughout the Bible. We have done this with the smallest book, the prophet Obadiah, in the BGT (click here), or read the text in the booklets below. This gives a lot of colour to this book. Prophet Obadiah, LAMENTATIONS, Chapter Five: A prayer for compassion

Marie José Eberson
&
ds. Peter ’t Hoen, Protestant Church of the Netherlands (PKN),  Army Chaplain (retd)

Ede,  Saturday 4 maart 2017

 Bijlage:

Logo's

Klaagliederen

Obadja

Ezechiel

Lucas