Een team van twee personen, een man en een vrouw, of twee vrouwen, bidt samen met de pastorant (degene, die pastoraat ontvangt) tot God. In dit ‘staan voor Gods aangezicht’ kan er heelwording in de relatie met God, met zichzelf, met anderen en met zijn of haar omgeving ontvangen en ervaren worden. Immers, God is uit op het goede van mensen, wat in Bijbeltaal ‘heil’ genoemd wordt (denk aan die oude titel voor Jezus als ‘Heiland’). De heelwording van mensen wordt soms belemmerd door: innerlijke wonden, bindingen aan personen of zaken, (on)bewuste zonden, tegenkrachten.

Deze vier elementen worden omvat door woorden uit de eerste verzen van Psalm 103,

Psalm 103 van David
Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

Vanouds is psalm 103 dé Avondmaalspsalm. Juist in het Avondmaal ervaren ook veel mensen iets van dat geschonken heil, die ‘heling’, en nieuwe kracht. God wil ons, zo lezen we onder andere in deze psalm, genezen, bevrijden, vergeven en vernieuwen. In het pastoraat worden deze vier gebieden in gebed gebracht in het vertrouwen dat we door Gods liefde tevoorschijn mogen komen zoals we bedoeld zijn.

Voor wie is Gebedspastoraat?
Gebedspastoraat is bestemd voor ieder mens die verlangt naar heelwording bij God. Gemeentelid of niet. Het is niet nodig om voor het gebedspastoraat te betalen.

Wie werken aan het Gebedspastoraat mee?
In eerste instantie zijn dit Betty de Jong, Aly Batterink, Anny Gootjes en ******* Pieter de Jong. Na een korte cursus in dit najaar voor leden van de gebedsteams die hieraan mee willen doen, wordt dit team wellicht uitgebreid. De gebedsteams zijn de mensen die op zondag na de diensten ook geregeld in tweetallen voor bezoekers van de diensten bidden die om dit gebed gevraagd hebben. Deze gemeenteleden beseffen en geloven dat zij niet bidden uit eigen kracht of mensen ‘heelheid’ kunnen geven, maar weten zich afhankelijk van Christus die gezegd heeft:
De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen (Lukas 4:18,19).

De leden van de gebedsteams hebben/zullen hiervoor een degelijke pastorale vorming ontvangen. Zo weten zij zelf ook hoe waardevol het is als er luisterend met en voor je gebeden wordt. Deze landelijke toerusting is bestemd voor hen die op een of andere manier actief bij pastoraat betrokken zijn, zoals predikanten, priesters, ouderlingen, en leden van pastorale teams. Omdat de genoemde heelwording nooit 'af' is, ontvangen de leden van de gebedsteams jaarlijks gebedspastoraat.

Hoe verloopt gebedspastoraat?
Een gebedspastoraat is in de kerk, tenzij iemand niet naar de kerk kan komen. Het duurt meestal een uur. De pastorant heeft de gelegenheid zijn of haar verhaal te vertellen, daarna worden we stil en nemen we de tijd om met en zonder woorden te bidden om Gods Geest. Daarbij zijn we als teamleden er nadrukkelijk niet op uit onze meningen op te dringen, maar zoeken we samen met de pastorant de leiding van Gods Geest. Wie thuis Gebedspastoraat ontvangt wordt na afloop uitgenodigd om na een paar weken contact op te nemen om te vertellen hoe het gaat.
Altijd geldt dat als zich dingen aandienen die meer aandacht nodig hebben, er een vervolg gebedspastoraat gehouden kan worden.

Wanneer is het?
De tijden voor het gebedspastoraat zijn overdag ná de Open Kerk op donderdagmorgen. De open kerk duurt tot 11.30, dus gebedspastoraat is dan vanaf 11.30. En op maandagavond na het avondgebed, op de 1e en 3e maandagavond van de maand. Het avondgebed is van 19.15 tot 19.45 – dus gebedspastoraat vanaf 19.45.

Voorbereiding
Hoewel iedereen die dat wil onaangekondigd naar de kerk mag komen voor dit gebedspastoraat wordt het nooit 'zomaar' gegeven… We gaan altijd eerst in gesprek. Dit kan dus in de kerk, of via de telefoon. In dit gesprek moet duidelijk worden of gebedspastoraat wel op zijn plaats is, of dat er andere hulp nodig is, bijvoorbeeld van een arts of psycholoog.
Als er na het gesprek toch voor gekozen wordt om in gebed te gaan – kan er ook voor gekozen worden om dat misschien pas een week later te doen. Bijvoorbeeld omdat het goed is voor de pastorant om zich voor te bereiden en na te denken over wat hij of zij in het gebedspastoraat wil inbrengen. Maar er kan ook voor gekozen worden om na direct na het voorgesprek samen te bidden.

Tenslotte
Alles wat de pastorant over zichzelf deelt met de teamleden, blijft bij die personen en wordt niet verder besproken of verspreid. Zij hebben hier in een dienst ook een belofte toe afgelegd en hiervoor Gods zegen ontvangen. Gebedspastoraat is beslist geen therapie, maar een vorm van pastoraat, waarbij we nadrukkelijk vertrouwen op Gods beloften en het werk van Zijn Geest.

Zou je over gebedspastoraat in gesprek willen? Stuur dan een bericht naar: ouderlinggebed@beatrixkerk.nl