Op 30 juni jl heeft de Algemene Kerkenraad de Jaarrekening 2021 van de Protestantse Gemeente Ede vastgesteld. Op de website van de PGE kunt u de jaarrekening met een toelichting inzien (ga daarvoor naar: https://www.protestantsegemeente-ede.nl/financien)

De jaarrekening is opgesteld conform de voorschriften van het Generaal College Behandeling Beheerszaken van de Protestantse Kerk Nederland en is van een goedkeurende verklaring voorzien door onze controleur.

Het College van Kerkrentmeesters vindt dat de uitkomsten van de jaarrekening onverminderd zorgelijk zijn. De jaarrekening sluit met een negatief operationeel resultaat van € 165.066,-. Na correcties voor reserves en incidentele baten en lasten resteert een negatief resultaat van € 63.628,- dat verrekend wordt met de algemene reserve. 

College van Kerkrentmeesters